Course Outline (แผนการสอน)

Course Outline (แผนการสอน)

 ครั้งที่ หัวข้อ
1

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแผนภูมิต่างๆ 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. รู้จักศัพท์และความหมายของ IT 
2. เลือกวิธีการนำเสนอ (Presentation) ด้วย IT 

เอกสารประกอบการเรียน:

1. Slide_1
2. แบบสอบถาม ครั้งที่ 1 
3. แบบทดสอบ Pretest Test 

กิจกรรม:

1. แนะนำอาจารย์ผู้สอน วิธีการสอนและการให้คะแนนตัดเกรด 
2. จับกลุ่มการเรียนการทำงาน 
3. ดูวีดิโอ What is IT? และตอบแบบสอบถาม 
4. บรรยายบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บรรยายการนำเสนอข้อมูล 
6. งานกลุ่มวิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลตามโจทย์ งานกลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มมีข้อมูลอะไรที่สามารถนำออกมานำเสนอในรูปของแผนภูมิต่าง ๆ ได้บ้าง    
7. ทำแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 
8. ทำแบบทดสอบ Pretest Test 

กิจกรรม:
   จัดกลุ่ม กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ
email นักศัึกษา ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
nnnnnn.xxxx@bumail.net
ลงทะเบียนกลุ่ม
Section 1041

การบ้าน:
   -

ส่งการบ้าน: 
   -
 2

ความหมายของคำว่าสถิติ การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง และการทำสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ (slide ประกอบการเรียน)

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1. เลือกใช้ค่าสถิติ ค่ากลาง
2. สามารถตั้งหัวข้อการทำสำรวจ 5 ด้าน (ในแต่ละ Section เลือกเพียงด้านเดียว)
2.1 Creative 
2.2 Entrepreneur 
2.3 AEC 
2.4 ด้านเศรษฐกิจ 
2.5 ด้านสังคม 

เอกสารประกอบการเรียน:
1. Slide_กลาง_2 

กิจกรรม:
1. บรรยายความหมายของสถิติและค่ากลาง 
2. งานกลุ่มให้นักศึกษาหาข้อมูลที่มีอยู่ของสมาชิกในกลุ่มทุกคน นำมาหาค่ากลางต่าง ๆ พร้อมให้ตัวแทนมานำเสนอ 
3. ส่งหัวข้อการทำสำรวจ (Poll) ทุกกลุ่มในห้องเรียนให้เสร็จ 

ส่งการบ้าน:
   -

การบ้าน:

    การบ้านครั้งที่ 1 งานกลุ่มให้ออกแบบข้อคำถาม ส่งครั้งหน้าและเตรียมคอมพิวเตอร์กลุ่มละ 1 เครื่องมาเรียนในสัปดาห์ที่ 3-5
 3การสร้างแบบสำรวจโดยใช้ Google Form และ bit.ly (เอกสารประกอบการสอน)

กิจกรรม:
     กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ ตรวจแบบสำรวจ 
      สำรวจการท่องเที่ยว

การบ้าน:

     การบ้านครั้งที่ 2 งานกลุ่มนำการบ้านที่ 1 แบบสำรวจ (Poll) สมบูรณ์ผ่านการตรวจ จัดทำเป็น Google Form และทำเป็น bit.ly ส่งครั้งหน้า

ส่งการบ้าน:
    การบ้านครั้งที่ 1 อาจารย์ตรวจข้อคำถามของแบบสอบถามและส่งคืนนศ
    เสนอหัวข้อการสำรวจ

 4 ทำการสำรวจ (Poll) ทุกกลุ่มร่วมกัน โดยใช้ Google Form และ bit.ly
(เอกสารประกอบพร้อม งานที่สั่งเป็นการบ้าน รูปเล่ม)
กิจกรรม:
   กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ สำรวจในห้อง และเปิดผลสรุปคร่าวงๆใน ชั้นเรียน ผ่าน Google Fom ไม่ต่ำกว่า 30 ชุด 
โดย นักศึกษา 1 คน ตอบแบบสอบถาม 5 แบบสอบถาม 

การบ้าน:
        การบ้านครั้งที่ 3 งานกลุ่ม นำผลสำรวจจาก Google Form    ไปจัดทำ InfoGraphics และรายงานสมบูรณ์ ส่งครั้งหน้า

ส่งการบ้าน:
   - ส่ง Poll พร้อม URL
   - ลงทะเบียนทำแบบสอบถามเพื่อนใน Section S1041
 5

การจัดทำPortfolio โดยใช้ Google Site (เอกสารประกอบการเรียน 1เอกสารประกอบการเรียน 2 , เอกสารประการการเรียนที่ 3)

กิจกรรม:
   กิจกรรมทดลองสร้าง Portfolio


การบ้าน:
     งานที่ 4 - งานเดี่ยว การทำ Portfolio ด้วย Google Site (ส่งครั้งที่ 13)
คำสั่ง และ ข้อมูล

ส่งการบ้าน:
 -
     การบ้านครั้งที่ 3 ส่ง InfoGraphics และรายงานกลุ่มการสำรวจ (Poll) ฉบับสมบูรณ์
 6

แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต (ตั้งแต่สัญญาณวิทยุ โทรเลข 1G 2G 3G 4G ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคต) วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ADSL Broadband หรือ VPN แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ (เอกสารประกอบการสอน)

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
1รู้แนวโน้มและTrend ด้านการสื่อสาร และเลือกใช้เหมาะสม 

เอกสารประกอบการเรียน:

1. Slide_กลาง_6 

กิจกรรม:

1. บรรยายแนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร 
2. งานเดี่ยวเขียนสรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร
3. บรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ต 
4. งานเดี่ยวเขียนสรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ต
5. บรรยายเรื่องความมั่นคงของการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  ส่งการบ้าน:
     -

  การบ้าน:
     -
   7

  วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม (Social Network) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของเครือข่ายสังคม การใช้งานเครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัยและถูกวิธี การค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการท่องเว็บไซต์และซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและถูกวิธี    

  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
  1. รู้เท่าทันการใช้ Social Network 

  เอกสารประกอบการเรียน:

  1. Slide_กลาง_7
  2. แบบสอบถาม ครั้งที่ 2 
   
  กิจกรรม:
       ทำแบบสอบถาม online

  ส่งการบ้าน: 
     -

  การบ้าน:
     -


  สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย (วิชาอื่นๆ) 
  วิชา GE112 ไม่มีการสอบกลางภาค
  9งานกลุ่มเขียนโครงร่าง (Draft) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านยานยนต์  และนำไปสร้างเป็น โมเดล (Model),การใช้งาน Youtube

  กิจกรรม:
     กิจกรรมในห้องเรียน

  การบ้าน:
      งานที่ 5 - ทำโครงร่าง (Draft) ให้เสร็จและจัดทำงานนำเสนอ (ส่งครั้งที่ 11) (ตัวอย่างคลิปนวัตกรรมต้วอย่างที่ 2)

  ส่งการบ้าน:
     - 
   10

  กฎหมาย พระราชบัญญัติ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง (เอกสารประกอบการสอน)

  กิจกรรม:
     กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ

  การบ้าน:
     งานที่ 6 - ทำหนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ (ส่งครั้งที่ 14) (ตัวอย่างที่ 1ตัวอย่างที่ 2ตัวอย่างที่ 3)

  ส่งการบ้าน:
     -
  11นำเสนอ (Present) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านยานยนต์ 

  กิจกรรม:
     - คัดเลือกผล งานมา 2 ชิ้น เพื่อออกงาน GE Day

  การบ้าน:
     -Vote นวัตกรรมยานยนต์
       Section 1041
  ส่งการบ้าน:
     ส่งงานที่ 5 - นำเสนอ (Present) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านยานยนต์


   12

  วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (เอกสารประกอบการสอน)

  กิจกรรม:
     กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ

  การบ้าน:
     -

  ส่งการบ้าน:
     -

    จัดงาน Gen Ed Day 
  ช่วงเวลา 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2558 

  (ให้นักศึกษาเข้าร่วมงานแต่ไม่งดการสอน และนำภาพไปใส่ใน E-Portfolio)
   13

  วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการอนุรักษ์

  พลังงานกิจกรรม:
     กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ 
     นำเสนอ คัดเลือก Portfolio

  การบ้าน:
     -แจ้งเตือนการบ้านครั้งที่ 6 หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ ส่งการบ้านในครั้งหน้า

  ส่งการบ้าน:
     ส่งงาน 4 -  Portfolio

  14นำเสนอ (Present) หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ บรรยายประเภทของเกมคอมพิวเตอร์และสาระบันเทิงด้านเทคโนโลยี ผลกระทบที่เกิดกับตนเองและสังคมต่อการใช้สิ่งบันเทิงต่างๆ ในทางที่ผิด แนวโน้มของสิ่งบันเทิงดิจิตอลในโลกอนาคต 

  กิจกรรม:
     จัดกลุ่ม กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ

  การบ้าน:
     นักศึกษาทำแบบประเมินการเรียนการสอน (Online Assessment)

  ส่งการบ้าน:
     ส่งงานที่ 5 - นำเสนองานเกมสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์

  15สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา GE112  
  1. นำเสนอ (Present) Portfolio ของนักศึกษา
  2. แบบสอบถาม ครั้งที่ 3
  3. ทำแบบทดสอบ Post Test
  4. ทำการประเมิน Online Assessment 

  ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome):
  1. สรุปผลการเรียนรู้ในวิชา GE112    

  เอกสารประกอบการเรียน:

  1. Slide_กลาง_15
  2. แบบสอบถาม ครั้งที่ 3
  3. ทำแบบทดสอบ Post Test
  4. ทำการประเมิน Online Assessment 

  กิจกรรม:
  1. นำเสนอ (Present) Portfolio ของนักศึกษา
  2. นศ.ทำแบบสอบถาม ครั้งที่ 3
  3. นศ.ทำทำแบบทดสอบ Post Test
  4. นศ.ทำทำการประเมิน Online Assessment 

  ส่งการบ้าน:
    1. การบ้านครั้งที่ 4 งานเดี่ยว Portfolio โดย Google Site
    2. การประเมินการเรียนการสอน Online Assessment    

  การบ้าน: 
     -
   16สอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย (วิชาอื่นๆ)
  วิชา GE112 ไม่มีการสอบปลายภาค
  พุธที่ 29 เมษายน – ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558  

  Ċ
  sukit.k@bu.ac.th,
  Mar 24, 2015, 8:52 PM
  Ċ
  sukit.k@bu.ac.th,
  Apr 21, 2015, 7:10 PM
  Ċ
  sukit.k@bu.ac.th,
  Mar 17, 2015, 8:40 PM
  Ċ
  sukit.k@bu.ac.th,
  Feb 10, 2015, 7:26 PM
  Ċ
  sukit.k@bu.ac.th,
  Mar 10, 2015, 7:46 PM
  Ċ
  sukit.k@bu.ac.th,
  Mar 10, 2015, 8:47 PM
  Ċ
  sukit.k@bu.ac.th,
  Feb 17, 2015, 6:37 PM
  Comments